Veebikoolitused

Veebikoolitused  toimuvad reaalajas interaktiivse koolitusena kas Skype´i  või Zoomi vahendusel.
Sinul on vaja ainult arvutit või nutiseadet ning internetiühendust.

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Kursuse kogumaht : 
 
180 akadeemilist tundi (120 kontakttundi Zoomis, millest 20 individuaaltundi personaalse äriplaani koostamiseks ja 60 tundi on iseseisvat tööd)

Koolitaja: Eva Vahtramäe

Hind:  1800 eurot

Kursusel läbitakse alljärgnevad teemad:

Ettevõtte andmed, meeskond ja juhtimine.
Visioon. missioon, lühi- ja pikaajalised eesmärgid.
Makrokeskkonna ehk PESTLE-analüüs.
Mikrokeskkonna ehk M.Porteri konkurentsimõju analüüs, valdkonna edutegurid ja trendid, sisenemisbarjäärid, hankijate võim, klientide võim, konkurendid, hinnastrateegiad, müügikanalid.
SWOT-analüüs, tugevused ja nõrkused, võimalused ja ohud.
Riskianalüüs, siseriskid, välisriskid, tööjõupuudus, tegevused riski ennetamiseks.
Toode ja teenus, tootearendus ja innovatsioon, tootmise ja teenuse osutamise põhiprotsessi kirjeldus, käivitusperiood, algkapitali suurus ja struktuur, rahastamine allikad, masinad ja seadmed, ettevõtte asutamine ja meeskond, koostööpartnerid, toote või teenuse testimine ehk prototüüp, esimene müük ja eelkokkulepped klientidega, ruumid ja nendele esitatavad nõuded, tootele esitatavad nõuded, hinnakiri ja maksetingimused, kaubamärk, autoriõigus, tegevusload, tööjõuvajaduse prognoos, toote hinnateave, märgistus ja pakendamine, toodete säilivusaeg, transport, ladustamine, tarbijakaitse, müügigarantii, andmekaitse, kliendikaebused ja tagasiside.
Oma- ja müügihinna arvutamine, hinnakujundusmeetodi valik, tasuvuspunkt.
Turuanalüüs, klient ja ideaalkliendi persoona, segmenteerimine, kliendi teekonna kaardistamine, turu-uuring, turunõudluse analüüs, eelkokkulepped.
Konkurentide analüüs, konkurentsieelised.
Turundus ja müük, turundusplaani koostamine, turundustegevuste planeerimine müügitunneli abil, turundustegevuste mõõtmine läbi mõju analüüsi.
Finantsplaneerimine, finantsprognooside seosed äriplaanidega.
Levinud vead äriplaani koostamisel ehk miks rahastaja ütleb “ei”

Õpiväljundid:
Edukas koolituse läbinu mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtjaks kujunemise protsessi, omab ülevaadet äritegevuse võimalustest, teab ettevõtlusega seotud võimalusi ja riske ja ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid, teab turunduse põhimõtteid ja oskab turuolukorda ja ettevõtluskeskkonda analüüsida, orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada, tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel, saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast, tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri ja oskab koostada nõuetele vastava ja  teostatava äriplaani. Oskab leida, analüüsida ja kavandada äriidee rakendamist ja koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu ja oma tooteid/teenuseid turustada, tunneb maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid, oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid ja leida rahastamisallikaid, teab, mis on personali- ja meeskonnatöö ja oskab seda korraldada, teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid.

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi minigrupis, erinevad rollimängud, grupi- ja paaristöö, testid, esitlused, arutelud.

Iseseisva töö kirjeldus:
Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:
Loengumaterjalid (slaidid, konspektid)
Sirle Truuts Eduka äriplaani koostamise valem
Sirle Truuts Äriplaani koostamine Eesti Töötukassale
Sirle Truuts Ettevõtluse alustamise ABC
Sirle Truuts Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt
Krista Suppi Ettevõtlus õpik-käsiraamat

Osalemise eeldus:  Vähemalt keskhariduse olemasolu, arvuti või nutiseade ja internetiühendus. Soov omandada teadmisi ning oskusi ettevõtlusega alustamiseks. Vajalikud on baasteadmised arvuti kasutamisest. 

Õppekeskkonna kirjeldusvaata siit

Lõpetamise tingimused:
Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80%-line läbimine ja praktiliste tööde tegemine. Lisaks on koostatud äriplaan lähtuvalt etteantud äriplaani vormist ning esitatud on kõik äriplaani peatükid.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal ning koolituse lõpul esitletud ja kaitstud äriplaani alusel. Hindamiskriteeriumid on kooskõlas ettevõtteid toetavate organisatsioonide nõuetega. Hindamine on mitteeristav.
Õpingute lõpetamist kinnitab ka väljastatud tunnistus koolitusel osalemise kohta.
Juhul kui õpilane läbis vähem kui 80%, aga mitte vähem kui 50% ettenähtud õppekavast, väljastatakse talle tõend vastavalt osaletud tundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:
Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas valdkonnas ja koolitamise kogemust. Koolitajate lühitutvustusi on võimalik lugeda siit.

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Kursuse kogumaht : 
 
120 akadeemilist tundi, millest 56 kontakttundi on Zoomis (sh 6 individuaaltundi koolitajaga personaalse äriplaani koostamiseks) ning 64 tundi iseseisvat tööd.
Tundide toimumise ajad on õppija ja koolitajaga kokkuleppel.

Koolitaja: Eva Vahtramäe

Hind:  840 eurot

Kursusel läbitakse alljärgnevad teemad:

Ettevõtte andmed, meeskond ja juhtimine.
Visioon. missioon, lühi- ja pikaajalised eesmärgid.
Makrokeskkonna ehk PESTLE-analüüs.
Mikrokeskkonna ehk M.Porteri konkurentsimõju analüüs, valdkonna edutegurid ja trendid, sisenemisbarjäärid, hankijate võim, klientide võim, konkurendid, hinnastrateegiad, müügikanalid.
SWOT-analüüs, tugevused ja nõrkused, võimalused ja ohud.
Riskianalüüs, siseriskid, välisriskid, tööjõupuudus, tegevused riski ennetamiseks.
Toode ja teenus, tootearendus ja innovatsioon, tootmise ja teenuse osutamise põhiprotsessi kirjeldus, käivitusperiood, algkapitali suurus ja struktuur, rahastamine allikad, masinad ja seadmed, ettevõtte asutamine ja meeskond, koostööpartnerid, toote või teenuse testimine ehk prototüüp, esimene müük ja eelkokkulepped klientidega, ruumid ja nendele esitatavad nõuded, tootele esitatavad nõuded, hinnakiri ja maksetingimused, kaubamärk, autoriõigus, tegevusload, tööjõuvajaduse prognoos, toote hinnateave, märgistus ja pakendamine, toodete säilivusaeg, transport, ladustamine, tarbijakaitse, müügigarantii, andmekaitse, kliendikaebused ja tagasiside.
Oma- ja müügihinna arvutamine, hinnakujundusmeetodi valik, tasuvuspunkt.
Turuanalüüs, klient ja ideaalkliendi persoona, segmenteerimine, kliendi teekonna kaardistamine, turu-uuring, turunõudluse analüüs, eelkokkulepped.
Konkurentide analüüs, konkurentsieelised.
Turundus ja müük, turundusplaani koostamine, turundustegevuste planeerimine müügitunneli abil, turundustegevuste mõõtmine läbi mõju analüüsi.
Finantsplaneerimine, finantsprognooside seosed äriplaanidega.
Levinud vead äriplaani koostamisel ehk miks rahastaja ütleb “ei”

Õpiväljundid:
Edukas koolituse läbinu mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtjaks kujunemise protsessi, omab ülevaadet äritegevuse võimalustest, teab ettevõtlusega seotud võimalusi ja riske ja ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid, teab turunduse põhimõtteid ja oskab turuolukorda ja ettevõtluskeskkonda analüüsida, orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada, tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel, saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast, tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri ja oskab koostada nõuetele vastava ja  teostatava äriplaani. Oskab leida, analüüsida ja kavandada äriidee rakendamist ja koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu ja oma tooteid/teenuseid turustada, tunneb maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid, oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid ja leida rahastamisallikaid, teab, mis on personali- ja meeskonnatöö ja oskab seda korraldada, teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid.

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi minigrupis, erinevad rollimängud, grupi- ja paaristöö, testid, esitlused, arutelud.

Iseseisva töö kirjeldus:
Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:
Loengumaterjalid (slaidid, konspektid)
Sirle Truuts Eduka äriplaani koostamise valem
Sirle Truuts Äriplaani koostamine Eesti Töötukassale
Sirle Truuts Ettevõtluse alustamise ABC
Sirle Truuts Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt
Krista Suppi Ettevõtlus õpik-käsiraamat

Osalemise eeldus:  Vähemalt keskhariduse olemasolu, arvuti või nutiseade ja internetiühendus. Soov omandada teadmisi ning oskusi ettevõtlusega alustamiseks. Vajalikud on baasteadmised arvuti kasutamisest. 

Õppekeskkonna kirjeldusvaata siit

Lõpetamise tingimused:
Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80%-line läbimine ja praktiliste tööde tegemine. Lisaks on koostatud äriplaan lähtuvalt etteantud äriplaani vormist ning esitatud on kõik äriplaani peatükid.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal ning koolituse lõpul esitletud ja kaitstud äriplaani alusel. Hindamiskriteeriumid on kooskõlas ettevõtteid toetavate organisatsioonide nõuetega. Hindamine on mitteeristav.
Õpingute lõpetamist kinnitab ka väljastatud tunnistus koolitusel osalemise kohta.
Juhul kui õpilane läbis vähem kui 80%, aga mitte vähem kui 50% ettenähtud õppekavast, väljastatakse talle tõend vastavalt osaletud tundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:
Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas valdkonnas ja koolitamise kogemust. Koolitajate lühitutvustusi on võimalik lugeda siit.8406

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Kursuse kogumaht:

120 akadeemilist tundi (80 kontakttundi Zoomis, 40 tundi iseseisvat tööd)

Hind: 1200 eurot

Koolitusel läbitavad teemad:

Projekti euroraha taotluse ettevalmistamine.
Projektijuhi 10 käsku.
Investeerimisprojekti hindamine.
Projektirahandus ja eelarvestamine.
Projektijuhi tööks vajalikud isikuomadused ja teadmised.
Projekti kohandamine keskkonnaga.
Inimeste juhtimine projektis.
Projektijuhtimise protsesside läbiviimine.
Projekti mõiste, olemus ja struktuur.
Eeltööd enne projekti kirjutamist.
Projekti vajalikkuse põhjendamine.
Probleemid ja nende kaardistamise meetodid.
Projekti eesmärkide püstitamine, probleemide ja eesmärkide analüüs.
WBS
Projekti lõuendite tahvel, projekti kavandi koostamine.
Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad.
Projekti tegevuskava koostamine.
Sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid.
Loogiline raammaatriks ja meetodid.
Projekti riskianalüüs.
Projekti juhtimine ja teostamine.Projekti meeskond. Grupiprotsessid.
Projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises.
Tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon.
Projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid. Valminud projektide analüüs.
Projekti kohandamine keskkonnaga.
Tellija eesmärkide kirjeldamine projekti jaoks.
Projekti juhtimisstruktuuri moodustamine.
Projekti vastavusse viimine eeskirjade, standardite ja regulatsioonidega.
Võimu ja huvide kasutamine.
Projekti mõjutavate kultuuriliste erisuste ja väärtushinnangute väljaselgitamine.
Inimeste juhtimine projektis.
Eneseanalüüsimine ja enesejuhtimine.
Usalduse saavutamine.
Sobiva kommunikatsioonistiili ja -vahendite kasutamine.
Isiklike suhete loomine ja kaasamine.
Meeskonnatöö juhtimine.
Konfliktide ja kriiside haldamine.
Loovustehnikate kasutamine.
Läbirääkimiste pidamine.
Meeskonna tulemustele suunatuse hindamine ja tagasisidestamine.
Projektijuhtimise protsesside läbiviimine.
Projekti protsesside plaanimine. Nõuete täpsustamine eesmärkidest lähtuvalt.
Projekti ulatuse juhtimine.Aja juhtimine.Kommunikatsiooni juhtimine.Kvaliteedi juhtimine.
Finantsjuhtimine. Projekti ressursside juhtimine.
Alltöövõtu ja hangete korraldamine.
Projekti elluviimine, kontroll ja aruandlus.
Projektijuhi tööks vajalikud isikuomadused ja teadmised.
Projekti kohandamine keskkonnaga.
Põhilised eksimused projektide koostamisel (näidisprojektide analüüs).
Finantseerimisallikad

Õpiväljundid:
Edukas koolituse läbinu:
Teab projektijuhtimisega seotud põhimõisteid ja -kontseptsioone ning nende rakendusvõimalusi erinevates organisatsioonides ja protsessides.
Teab individuaalseid ja organisatsioonilisi projektijuhtimise kompetentsimudeleid.
Teab projekte teostavate organisatsioonide siseste ja vaheliste suhete toimimist selgitavaid teooriaid ning vastavate struktuuride toimimise printsiipe.
Teab projektikavade ja äriplaanide põhilisi komponente ja nende seoseid ning mõistab projektiomaniku rolli olemust.
Oskab analüüsida organisatsiooni ärivajadusi ja/või äriideed ning määratleda neile vastavaid projekte (programme), mis sobivad organisatsiooni projektiportfelli.
Valdab erialaseid põhimõisteid ja meetodeid ja oskab neid rakendada.
Teab võimalusi ja vahendeid protsesside ümberkujundamiseks indiviidi ja organisatsiooni tasemel.
Oskab leida ja sõnastada äriidee ja koostada ja teostada projekti.
Oskab analüüsida, planeerida ja korraldada organisatsiooni tegevust.
Oskab analüüsida ja juhtida oma käitumist, tegutseda iseseisvalt ja grupis.
Väärtustab meeskonna- ja koostööd ning kokkulepetest kinnipidamist.
On võimeline võtma vastutust ja langetama otsuseid.

Õppemeetodid: 
erinevad rollimängud, grupitööd, testid, esitlused, arutelud

Iseseisva töö kirjeldus: 
Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:
Loengumaterjalid (slaidid, konspektid)
Projektijuhtimine (2005- võrguteavik) ÄP Kirjastus
Perens, A. (2001 või 1999) Projektijuhtimine. Tallinn, Külim
Goldratt, E. (1999) Kriitiline ahel. Tallinn, Luht
Sirle Truuts Eduka äriplaani koostamise valem
Sirle Truuts Äriplaani koostamine Eesti Töötukassale
Sirle Truuts Ettevõtluse alustamise ABC
Sirle Truuts Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt
Krista Suppi Ettevõtlus õpik-käsiraamat

Osalemise eeldus: 
Vähemalt keskhariduse olemasolu, arvuti või nutiseade ja internetiühendus. Soov omandada teadmisi ning oskusi ettevõtlusega alustamiseks. Vajalikud on baasteadmised arvuti kasutamisest.

Õppekeskkonna kirjeldusvaata siit

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80%-line läbimine ja praktiliste tööde tegemine. Lisaks on koostatud projekt lähtuvalt etteantud  vormist ning esitatud on kõik kirjalikud tööd. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal ning koolituse lõpul esitletud ja kaitstud projektiplaani alusel. Hindamiskriteeriumid on kooskõlas ettevõtteid toetavate organisatsioonide nõuetega. Hindamine on mitteeristav.
Õpingute lõpetamist kinnitab ka väljastatud tunnistus koolitusel osalemise kohta. 
Juhul kui õpilane läbis vähem kui 80% , kuid mitte vähem kui 50% ettenähtud õppekavast, väljastatakse talle tõend vastavalt osaletud tundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus: 
Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas valdkonnas ja koolitamise kogemust. Koolitajate lühitutvustusi on võimalik lugeda siit.

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Kursuse kogumaht:
180 akadeemilist tundi (120 kontakttundi Zoomis, 60 tundi iseseisvat tööd)

Hind :
1800 eurot/ 180 akadeemilist tundi

Eesmärk: 
Koolitusel omandada raamatupidamise algteadmised ja oskus korraldada ja teostada väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva ning oskus korraldada väikeettevõtte dokumendihaldust.

Sihtgrupp:
Koolitus on mõeldud inimestele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, kuid sooviksid saada praktilisi teadmisi raamatupidamisest. Lisaks alustavad või tegutsevad  mikroettevõtte juhid, kes soovivad teha ise alguses oma ettevõtte raamatupidamist.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

1.Ettevõtlus tervikuna plokk tuletab meelde olulised baasteadmised. Õppevideod on koostatud alustavatele ettevõtjatele, kuid siiski väga olulised juba tegutsevale ettevõtjale. Tihti on meie arusaam erinevatest mõistetest ettevõtluses lünklik ja need videod ühtlustavad selle info.
2.Raamatupidamise teoreetiline teemaplokk annab põhjaliku, kuid vägagi elulise ülevaate raamatupidamise seadusandlusest. Kõige rohkem tehakse vigu algdokumentide määratluses ja ei kasutata ära kõiki võimalusi kulusid optimeerida. Selle ploki kõige väärtuslikumad nipid on kulude struktuuri loengus, kus käsitletakse erinevaid maksuvabasid kulutusi.
3.Raamatupidamise praktiline korraldamine Merit Aktivas on väga praktiline õppevideode plokk, kus koolitaja näitab videos täpselt ette, mida ja kuidas peab tegema programmis. Nende videode vaatamise tulemusena on sul võimalik teha ära olulised toimingud oma ettevõtte raamatupidamises.

3.1 kasutajakonto tegemine Merit Aktivasse ja erinevad eelseadistused
3.2 müügiarve koostamine
3.3 kuludokumentide sisestamine
3.4 aruandva isiku kuluaruannete sisestamine
3.5 erinevate makseviiside kasutamine raamatupidamises
3.6 pangaväljavõtte sisestamine ja tehingute kinnitamine
3.7 põhivara arvestus ja sisestus
3.8 laoarvestuse kasutamine
3.9 pearaamatu kannete koostamine
3.10 e-arve aktiveerimise juhend
3.11 digilahendused raamatupidamises
4.Personaliga seotud seadusandluse plokk annab nippe, kuidas tänapäeva ettevõtluses käib meeskonna loomine ja mis on oluline teada tööandjal.
4.1 Personali vajadus ja värbamine
4.2 Erinevad lepingud töötajatega
4.3 Tööohutus- ja tervishoiu nõuded ettevõttes
5.Töötajatega seotud kannete tegemine Merit Palk programmiga plokk annab väga täpsed videojuhised, kuidas kasutada töötajate haldamiseks Merit Palk programmi.
6. Majandusaasta aruande koostamise ploki eesmärgiks on juhendada igat osalejat reaalse ettevõtte majandusaasta aruande koostamisel ja esitamisel.

Õpiväljundid:
Koolituse tulemusel õppija:
tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
koostab raamatupidamise algdokumendid vastavalt nõuetele;
oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;
tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;
koostab majandusaasta aruande põhiaruanded – bilanss, kasumiaruanne;
oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva;
oskab korraldada väikeettevõtte dokumendihaldust;
on läbinud koolituse vastavalt õppekavale ja esitanud ära 5 kodutööd.
Õppe ajal tuleb esitada ära 5 kodutööd, mille kohta annab koolitaja videovestluse teel tagasisidet.

Õpetamise meetodid:
videoloengud, näited, praktiline töö ja esitatud kodutööd.

Õppekirjandus:
Loengumaterjalid (slaidid, konspektid)
Sirle Truuts Eduka äriplaani koostamise valem
Sirle Truuts Ettevõtluse alustamise ABC
Sirle Truuts Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt
Krista Suppi Ettevõtlus õpik-käsiraamat

Osalemise eeldus:
Vähemalt keskhariduse olemasolu, arvuti või nutiseade ja internetiühendus. Soov omandada teadmisi ning oskusi ettevõtlusega alustamiseks. Vajalikud on baasteadmised arvuti kasutamisest.

Õppekeskkonna kirjeldus: vaata siit

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80%-line läbimine ja praktiliste tööde tegemine. Koolituse läbib õpilane, kes annab tagasisidet iga õppevideo kohta ja lisaks esitab ära kõik 5 kodutööd. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse ka jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal.Hindamiskriteeriumid on kooskõlas ettevõtteid toetavate organisatsioonide nõuetega. Hindamine on mitteeristav.
Õpingute lõpetamist kinnitab ka väljastatud tunnistus koolitusel osalemise kohta. 
Juhul kui õpilane läbis vähem kui 80%, aga mitte vähem kui 50%  ettenähtud õppekavast, väljastatakse talle tõend vastavalt osaletud tundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus:
Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas valdkonnas ja koolitamise kogemust. Koolitajate lühitutvustusi on võimalik lugeda siit.