Tagasiside

Kursuse lõpul täidavad õppijad soovitavalt  anonüümse paberkandjal  tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, koolitajale ja kursuse õppekorraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks. Kursuse jooksul küsitakse õppijatelt korduvalt tagasisidet, kas nende valitud koolitus vastab nende ootustele ja vajadustele toimuval kursusel ja õppija erisoovide või -vajaduste puhul annab koolitaja neile täiendavalt personaalseid ülesandeid ja lisamaterjale. Kursuse lõpus vesteldakse võimalusel kõigi osalejatega suuliselt õppeeesmärkide ja õpiväljundite saavutamisest ning õppekorraldusest, eesmärgiga parendada õppekavasid ja õppekorraldust. Suulise tagaside dokumenteerib õppekorraldusspetsialist. 
Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitajatele ja ettevõtte juhtkonnale. Õppekorraldusspetsialist analüüsib saadud tagasisidet (nii kirjalikku kui suulist) ning vajadusel muudab kursuse sisu, täiendab õppekorraldust või vestleb koolitajatega parenduste läbiviimiseks.
Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.
Koolituste tagasiside koondid säilitatakse ettevõtte andmehaldussüsteemis vastava kursuse ja koolitaja juures, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.
Tagasiside koondid esitatakse  soovi korral koolituse rahastajale/tellijale koos koolitajate ja täienduskoolitusasutuse tagasidega koolituse kohta.
Tagasisidet esitatakse alati anonüümselt.  Kui on vajalik isikuline tagaside, küsitakse selleks eelnevalt õppijalt ja koolitajalt luba.
Enne koolituse lõppu uuritakse õppijatelt, kuidas nad omandasid koolituse eesmärgiks olnud teadmised, oskused ja pädevused. Tagasidemeetodina kasututatakse ülesannete lahendamist, teste,  esitlusi ja teisi hindamismeetodeid. Õppijale annab tagasidet koolitaja individuaalselt. 
Õppekorraldusspetsialist kogub tagasidet koolituse jooksul ja -järgselt ka koolitajatelt, eesmärgiga parendada õppekavasid, õppeprotsessi ja muuta õpikeskkonda vastavalt õppijate vajadustele ja ootustele.