Õppemaksu tasumine ja sellest vabastamine

Õppetasu maksmine, sellest vabastamine ja selle tagastamise tingimused

Õppetasu tasutakse Hansa Akadeemia OÜ poolt väljastatud arve alusel enne koolituse algust või kokkuleppel täienduskoolitusasutusega maksegraafiku alusel enne koolituse lõppu.

Eesti Töötukassa koolituskaardiga osalejate arvete tasumine on sätestatud dokumendis:  Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö põhimõtted alates 01.05.2019 https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/koolituskaardi_koostoo_pohimotted.pdf

Arve väljastatakse e-kirja teel PDF kujul, e-arvena või vajadusel paberkandjal. Arve tuleb tasuda maksetähtajaks.

Hansa Akadeemia OÜ õppetasu sisaldab koolitust, õppematerjale, tunnistust/tõendit ning kohvipause.

Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise keeles on 20 eurot.
Hävinenud või kadunud tunnistuse duplikaadi väljastamine 10 eurot.

Õppemaksu vabastamise tingimused:
Põhjendatud olukorras (nt puudega isikud, sotsiaalselt vähekindlustatud pered) vabastatakse õppija täielikult või osaliselt õppemaksust. Sellisel juhul peab õppija pöörduma juhatuse liikme Signe Laigu poole e-posti signe.laigu@gmail.com teel ja kirjutama õppemaksust vabastamise avalduse koos põhjendusega ning juhatus otsustab selle rahuldamise või rahuldamata jätmise 7 tööpäeva jooksul ja annab õppijale otsustamise järgselt koheselt teada.

Õppetasu tagastamise tingimused:
Koolituselt arvatakse välja õppija, kes pole kursuse alguse päevaks tasunud õppemaksu, kui pole kokku lepitud teisiti.
(nt on osalejale koostatud maksegraafik või on koolituse rahastaja kinnituskiri õppemaksu tasumise kohta).

Kui õppija teavitab täienduskoolitusasutust oma loobumisest vähemalt kaks päeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks täies ulatuses. Kui õppija loobub koolitusest kursuse jooksul, siis sellisel juhul õppemaksu ei tagastata.

Täienduskoolitusasutus jätab endale õiguse väheste registreerujate tõttu koolitust ära jätta või edasi lükata. Koolitusele registreerujaid teavitatakse vastavast olukorrast viivitamatult ning koolitusest loobumisel tagastatakse õppetasu.
Arve tasuja korrektsed  andmed palume esitada registreerumisel kursusele, samuti palume koheselt teada anda, kui on arve tasumise tähtajaga on probleeme. 

Tasumine maksegraafikuga
Pikemalt kestvate kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas. Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.  
Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on Hansa Akadeemia OÜ´l õigus osalejale tunnistust mitte väljastada enne makse laekumist.

Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonil 5816 7882 või hansaakadeemia@gmail.com

Õppetasust vabastamise otsustab täienduskoolitusasutuse juhatus. Vastav avaldus tuleb edastada hansaakadeemia@gmail.com .
Hansa Akadeemia OÜ ei ole käibemaksukohustuslane.

Õppetasu soodustused

Hansa Akadeemia OÜ pakub soodustusi õppijatele, kes tulevad koolitusele samast ettevõttest või asutusest vähemalt kahekesi. Sellisel juhul palume võtta ühendust õppekorraldusspetsialistiga telefonil 5816 7882 ning küsida personaalset pakkumist.

Õppetasu tulumaksutagastus

1. jaanuaril 2016 jõustus tulumaksuseaduse muudatus täiskasvanute täienduskoolituste koolituskulude osas, mille kohaselt on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu juhul, kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Kui õppekaval sellist eesmärki ei ole, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust. Hansa Akadeemia OÜ on esitanud majandustegevusteate kõigi oma õppekavade kohta ning mõned õppekavad on seotud kutsestandarditega.