Kvaliteedi tagamine

Üldsätted
1.1 Hansa Akadeemia OÜ (registrikood 16011566) viib läbi täiskasvanud õppijate suunatud täienduskoolitusi ja on olemas kehtiv majandustegevusteate
number ……..
1.2 Hansa Akadeemia OÜ lähtub koolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest ning kõigist teistest täiskasvanuharidust ja täienduskoolitusi reguleerivatest õigusaktidest ja standarditest. 

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse Täiskasvanute koolituse seadusest ja Täienduskoolituse standardis kehtestatud nõuetest.
2.2 Hansa Akadeemia OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.
2.3 Tulenevalt Täienduskoolituse standardist on õppekavades välja toodud järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekava rühm;
3) õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
9) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
10) koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid ning seatud õpiväljundid.
2.5 Õppekavad vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud vorminõuetele, eesmärgipärasus, teemade, mahtude,   materjalide sobivus  ning õppijate ja tööandjate vajadus.
2.6 Õppekavade koostamisel kaasame erinevaid koolitajaid, tööandjaid, õppijaid ning valdkonna eksperte. 
2.7 Õppekavad kinnitab õppekorraldusspetsialist.
2.8 Õppekavad avalikustatakse Hansa Akadeemia veebilehel www.hansaakadeemia.ee
2.9 Toimunud koolituste õppekavad säilitatakse dokumendihaldussüsteemis ning vajadusel saab nendega tutvuda õppekorraldusspetsialistile päringut esitades.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Hansa Akadeemia OÜ koolitajad omavad üldjuhul erialast kõrgharidust ja/või töökogemust vastaval erialal, kogemusi täiskasvanute koolitamisel ja juhendamisel.
3.2 Koolitajate töö kvaliteeti ja tulemusi hinnatakse koolituse käigus ja koolituse lõppedes õppijate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parendusettepanekuid ning pakutakse täiendõppe ja mentorluse võimalust.

4. Õppekeskkonna  ja kliendisuhtluse kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Kõik koolitused on avaldatud Hansa Akadeemia OÜ kodulehel võimalikult vara enne koolituse algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel, e-posti teel või telefonitsi. Töötukassa portaalis olevatele koolitustele on võimalik registreeruda otse E-Töötukassa kaudu.
4.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt selgitamaks välja õppeeesmärgid ja koolitusvajadus. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste õpivajaduste ja taseme alusel.
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt kaks päeva enne kursuse algust teabe koolituse täpse korralduslikust poolest – ajakava, koolitusruumide ja transpordi- ja parkimisvõimaluste jms kohta.
4.4 Koolitusel luuakse  õppimist toetav turvaline ja positiivne õhkkond ning  toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond. 
4.5 Koolitustel ja nõustamistel kasutatakse Hansa Akadeemia OÜ ruume (Peetri 26a, Tartu) või renditakse õppetööks sobivad ruumid koostööpartneritelt. Kõik kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele ja on varustatud kaasaegse tehnikaga. Koolitusklassid on kergesti ligipääsetavad.
4.6 Vajadusel varustatakse iga õppija sülearvutiga ja luuakse interneti kasutamise võimalus.
4.7 Igal kursusel saavad osalejad õppematerjali vastavalt õppemeetodile paberkandjal või elektrooniliselt.
4.8 Kõigil osalejatel on võimalus einestamiseks ja kohvipausideks. Lähim lõunat pakkuv kohvik asub samas majas.
4.9 Koolitusgrupid ei ole suured ja eesmärgiks on tagada individuaalne toetus ja areng kogu koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.
4.10 Koolitusel arvestame võimalusel ja oma pädevuse piires erivajadusega õppijatega.
4.12 Koolituse paindlikumaks korraldamiseks ja e-õppe läbiviimiseks  kasutame e-õppe keskkonda Moodle, reaalajas veebipõhist õpet Skype või Zoom keskkonnas.