Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. 
Kui õppekavas pole sätestatud teisiti, siis eeldame koolituse auditoorsetes tundides osalemist minimaalselt 50% ulatuses. 
Kui koolitusel katkestatakse enne koolituse lõppu ning õppekava on täidetud min 50% ulatuses, siis väljastame õppijale soovi korral tõendi vastavalt osaletud tundide arvule. 

Kui õppijal ei ole võimalik koolitusel reaalajas osaleda, siis erandjuhtudel peetakse läbirääkimisi õppija ja täienduskoolitusasutuse vahel ning koostatakse õppijale individuaalne õppekava, mille alusel on õppijal võimalik läbida koolitus ja õpiväljundite omandamisel saada tunnistus või tõend sel juhul, kui õpiväljundeid ei saavutata.

Koolituskeskus jätab endale õiguse koolituselt välja arvata ka õppija, kes korduvalt seab ohtu kaasõppijate tervise ja ohutuse või takistab õppeprotsessi läbiviimist.

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes pole kursuse alguse päevaks tasunud õppemaksu, kui pole kokku lepitud teisiti.
(nt on osalejale koostatud maksegraafik või on koolituse rahastaja kinnituskiri õppemaksu tasumise kohta)

Kui õppija teavitab täienduskoolitusasutust oma loobumisest vähemalt kaks päeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks täies ulatuses. Kui õppija loobub koolitusest kursuse jooksul, siis sellisel juhul õppemaksu ei tagastata.

Kui õppijal on tekkinud kursuse toimumise ajal ootamatu olukord (nt tervislikud probleemid või perekondlik põhjus), tuleb esimesel võimalusel teavitada täienduskoolituskeskust ja leida üheskoos lahendus.  Sellistel juhtudel püüame võimaluse piires osalejatele vastu tulla ja toetame iseseisvat õpiväljundite saavutamist saates  õppematerjali, täiendavad ülesanded ja pakume otsesuhtlust koolitajaga. Samuti lubame soovi korral osaleda järgmisel samalaadsel kursusel puudutud tundide mahus koos teise grupiga.