Projektijuhtimine (veebipõhine õpe Skypes või auditoorne õpe Peetri 26a, Tartu)

Kestus : 120 akadeemilist tundi (reaalajas Skype´s toimuvad veebipõhised kontakttunnid või auditoorne õpe Peetri 26a Tartu)

Koolitaja: Kaide-Liis Suurväli

Kursus toimub 18.12.20-28.02.21 (veebipõhine õpe), 18.12.20-28.01.21 (auditoorne õpe)

Kursuse hind: 1800 eurot

Kursuse kogumaht on 180 akadeemilist tundi, millest veebipõhiste kontakttundide arv on 120 akadeemilist tundi.


Projektijuhtimise koolituse teemad:

Projekti euroraha taotluse ettevalmistamine
Projektijuhi 10 käsku
Investeerimisprojekti hindamine
Projektirahandus ja eelarvestamine
Projektijuhi tööks vajalikud isikuomadused ja teadmised
Projekti kohandamine keskkonnaga
Inimeste juhtimine projektis
Projektijuhtimise protsesside läbiviimine
Projekti mõiste, olemus ja struktuur
Eeltööd enne projekti kirjutamist
Projekti vajalikkuse põhjendamine
Probleemid ja nende kaardistamise meetodid.
Projekti eesmärkide püstitamine, probleemide ja eesmärkide analüüs
WBS
Projekti lõuendite tahvel, projekti kavandi koostamine
Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad
Projekti tegevuskava koostamine
Sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid
Loogiline raammaatriks ja meetodid.
Projekti riskianalüüs.
Projekti juhtimine ja teostamine.
Projekti meeskond. Grupiprotsessid
Projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises
Tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon.
Projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid. Valminud projektide analüüs.
Projekti kohandamine keskkonnaga
Tellija eesmärkide kirjeldamine projekti jaoks
Projekti juhtimisstruktuuri moodustamine
Projekti vastavusse viimine eeskirjade, standardite ja regulatsioonidega
Võimu ja huvide kasutamine
Projekti mõjutavate kultuuriliste erisuste ja väärtushinnangute väljaselgitamine
Inimeste juhtimine projektis
Eneseanalüüsimine ja enesejuhtimine
Usalduse saavutamine
Sobiva kommunikatsioonistiili ja -vahendite kasutamine
Isiklike suhete loomine ja kaasamine
Meeskonnatöö juhtimine
Konfliktide ja kriiside haldamine
Loovustehnikate kasutamine
Läbirääkimiste pidamine
Meeskonna tulemustele suunatuse hindamine ja tagasisidestamine
Projektijuhtimise protsesside läbiviimine
Projekti protsesside plaanimine
Nõuete täpsustamine eesmärkidest lähtuvalt
Projekti ulatuse juhtimine
Aja juhtimine
Kommunikatsiooni juhtimine
Kvaliteedi juhtimine
Finantsjuhtimine
Projekti ressursside juhtimine
Alltöövõtu ja hangete korraldamine
Projekti elluviimine, kontroll ja aruandlus
Projektijuhi tööks vajalikud isikuomadused ja teadmised
Projekti kohandamine keskkonnaga
Põhilised eksimused projektide koostamisel (näidisprojektide analüüs)
Finantseerimisallikad

Õpiväljundid:

Edukas koolituse läbinu:
Teab projektijuhtimisega seotud põhimõisteid ja -kontseptsioone ning nende rakendusvõimalusi erinevates organisatsioonides ja protsessides
Teab individuaalseid ja organisatsioonilisi projektijuhtimise kompetentsimudeleid
Teab projekte teostavate organisatsioonide siseste ja vaheliste suhete toimimist selgitavaid teooriaid ning vastavate struktuuride toimimise printsiipe
Teab projektikavade ja äriplaanide põhilisi komponente ja nende seoseid ning mõistab projektiomaniku rolli olemust.
Oskab analüüsida organisatsiooni ärivajadusi ja/või äriideed ning määratleda neile vastavaid projekte (programme), mis sobivad organisatsiooni projektiportfelli.
Valdab erialaseid põhimõisteid ja meetodeid ja oskab neid rakendada
Teab võimalusi ja vahendeid protsesside ümberkujundamiseks indiviidi ja organisatsiooni tasemel
Oskab leida ja sõnastada äriidee ja koostada ja teostada projekti
Oskab analüüsida, planeerida ja korraldada organisatsiooni tegevust
Oskab analüüsida ja juhtida oma käitumist, tegutseda iseseisvalt ja grupis
Väärtustab meeskonna- ja koostööd ning kokkulepetest kinnipidamist
On võimeline võtma vastutust ja langetama otsuseid

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi minigrupis, erinevad rollimängud, grupi- ja paaristöö, testid, esitlused, arutelud

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:
Loengumaterjalid (slaidid, konspektid)
Projektijuhtimine (2005- võrguteavik) ÄP Kirjastus
Perens, A. (2001 või 1999) Projektijuhtimine. Tallinn, Külim
Goldratt, E. (1999) Kriitiline ahel. Tallinn

Õppekeskkonna kirjeldus.:
Koolitusklassid asuvad Tartus aadressil Peetri 26a esimesel korrusel.
Õppetöö läbiviimiseks on kaks ruumi, mis on koolitusklassidele vastavalt varustatud arvuti, projektori, CD-mängija, tahvli ja riiulitega õppematerjalide tarbeks. Koolis on oma raamatukogu koos paljundusmasinaga. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse jooksul koostab õppija äriplaani, mille kaitseb kursuse lõpus.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja kaitsnud äriplaani. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või juhataja.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.Tõendi allkirjastab juhatuse liige või juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad erialast haridust, täiskasvanute õpetamise ja/või projektijuhtimise kogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019