Ettevõtluskoolitus äriplaani koostamisega (veebipõhine õpe)

Kestus : 80, 120 või 160 akadeemilist tundi (minigrupp)

Koolitaja: Eva Vahtramäe

Kursus toimub:  
11.12-28.02.21
18.12-28.02.21
28.12-28.02.21

04.01-28.02.21

Hind: 1200 eurot (80 veebipõhist kontakttundi Skype´s),
1800 eurot (120 veebipõhist kontakttundi Skype´s)


Ettevõtluskoolituse teemad:
Ettevõtja isikuomadused ja mõtteviis- miks hakata ettevõtjaks, ettevõtlikkus
Karjääri planeerimine
Ettevõtluse olemus, põhimõisted, ülesanded, vormid
Tänane majandus, ettevõtte juhtimine ja strateegiline planeerimine
Kohaliku ärikeskkonna tutvustamine
Ettevõtlusega alustamine- ettevõtte asutamiseks vajalikud sammud (registreerimine, litsentsid ja tegevusload)
Ettevõtte tegevusala, EMTAK koodi valimine
Finantseerimise kaasamine. EL riiklikud toetused ja tugistruktuurid. Rahastajate ootused äriplaanile
Olulised infokanalid ja tugistruktuurid ettevõtjale 
Ettevõtte juriidilised vormid ja nende erinevused
Ettevõtte ärinime, ettevõtlusvormi ja asukoha valik
Ettevõtluse rajamise etapid, võimalikud ebaõnnestumise põhjused
Äriidee valik, valikute hindamine ja äriidee kirjeldamine
Äriidee analüüs, edasiarendamine ja hindamine, äriideest äriplaanini
Ärimudeli, ärilise vajaduse ja strateegilise põhjenduse kaardistamine
Ettevõtte käivitamise tegevuskava koostamine
Turu-uuring, toode või teenus, tegevusala valik
Takistused ettevõtluses, ettevõtlusega seotud hirmud ja uskumused
Ajaplaneerimine ja enesejuhtimine
Äriplaani koostamise alused: põhimõtted ja struktuur, ettevõtluskeskkonna analüüs
Äriplaani hindamise kriteeriumid
Ettevõtte visioon, missioon ja eesmärgid ning kuidas neid sõnastada
Ettevõtte tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja riskide kaardistamine (SWOT-analüüs)
Riskitegurite hindamine ja maandamine ettevõtluses, riskianalüüs
Unikaalne müügiargument
Toode ja tootearendus. Toote ja teenuse liigid ja nende kirjeldamine sihtrühma vajadustest lähtuvalt, toote ja teenuse arendamine, tootmise ja teenindamise põhiprotsess, toote ja teenuse müük ja viimine kliendini, järeltegevused
Hinnakujundus, omahinna ja müügihinna arvutamine
Kliendirühmad ja kliendi persoona, klientide leidmine ja sihtrühma määratlemine
Teenindus ja kliendisuhtlus, kliendi rahulolu
Ärisuhted, koostöö võimalused
Turu iseloomustus, konkurentsieelis ja põhilised konkurentsistrateegiad, konkurentide analüüs
Koostööpartnerid ja müügi suurendamine läbi koostöövõrgustiku
Müük ja turundus: turunduskanalid, eesmärgistamine, mõõtmine
Facebooki turundus
Personal ja juhtimine
Värbamisallikad, -tegevused, Meeskonna komplekteerimine ja töökohtade loomine
Ettevõtte sisekliima, tagasisidestamine, arenguvestlused, koostöövestlused (juhi ja töötaja vestlused), tegevusplaan töötaja töösoorituse parandamiseks ja ettevõtte eesmärkide saavutamise kaasamise parandamiseks, personalidokumentide koostamine ja haldamine
Motivatsiooni loomine tööl, enesemotivatsioon
Äriseadustik, õigusaktidega sätestatud nõuded
Lepinguõigus (töölepinguseadus, võlaõigusseadus;tööleping, töövõtuleping, käsundusleping, müügileping, laenuleping; lepingute sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
Raamatupidamise algteadmised
Maksunduse alused: tööjõumaksud, käibemaks, TSD, KMD
Töötasu, tööaeg, puhkeaeg, puhkus ja tööjõukulude arvestamine
Finantsplaneerimine ja – analüüs (müügiprognoos, -tulud, käivituskulud, tegevuskulud, kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude prognoos, investeeringute planeerimine ja rahastamine)
Töökeskkond- Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes
Dokumendihaldus – äritegevuse alustamiseks vajalikud dokumendid
Nõuanded äriplaani kirjutamiseks, enamlevinud vead äriplaanides ja kuidas neid ennetada
Individuaalne konsultatsioon, äriplaanide esitlused, koolitaja tagasiside ja nõuanded

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu:
*mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtjaks kujunemise protsessi
*omab ülevaadet äritegevuse võimalustest
*teab ettevõtlusega seotud võimalusi ja riske ja ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid
*teab turunduse põhimõtteid ja oskab turuolukorda ja ettevõtluskeskkonda analüüsida
*orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada
*tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel
*saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast
* tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri ja oskab koostada nõuetele vastava ja  teostatava äriplaani
* oskab leida, analüüsida ja kavandada äriidee rakendamist
* oskab koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu ja oma tooteid/teenuseid turustada
*tunneb maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid
*oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid
*oskab leida rahastamisallikaid
*teab, mis on personali- ja meeskonnatöö ja oskab seda korraldada
*teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi minigrupis, erinevad rollimängud, grupi- ja paaristöö, testid, esitlused, arutelud

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:
Loengumaterjalid (slaidid, konspektid)
Sirle Truuts Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt
Maire Forsel Palgatööst kõrini? Hakka ettevõtjaks!

Õppekeskkonna kirjeldus. 
Koolitusklassid asuvad Tartus aadressil Peetri 26a esimesel korrusel.
Õppetöö läbiviimiseks on kaks ruumi, mis on koolitusklassidele vastavalt varustatud arvuti, projektori, CD-mängija, tahvli ja riiulitega õppematerjalide tarbeks. Koolis on oma raamatukogu koos paljundusmasinaga. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 50% kontakttundides.
Kursuse jooksul koostab õppija äriplaani, mille kaitseb kursuse lõpus.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st, et õppija on osalenud vähemalt 50% kontakttundides ja kaitsnud äriplaani. Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, ettevõtte registrikood. Tunnistuse allkirjastab juhatuse liige või juhataja.
Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.Tõendi allkirjastab juhatuse liige või juhataja.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitust läbi viivad õpetajad omavad erialast haridust, täiskasvanute õpetamise ja/või ettevõtluskogemust.

Õppekava kinnitamise aeg: 10.11.2019