Ettevõtluskoolitus personaalse äriplaani koostamisega (veebikursus)

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Kursuse kogumaht:
180 akadeemilist tundi (120 kontakttundi Zoomis, millest 20 individuaaltundi personaalse äriplaani koostamiseks ja 60 tundi iseseisvat tööd)

Koolitaja: Eva Vahtramäe

Hind: 1800 eurot

Kursusel läbitakse alljärgnevad teemad:

Ettevõtte andmed, meeskond ja juhtimine.
Visioon. missioon, lühi- ja pikaajalised eesmärgid.
Makrokeskkonna ehk PESTLE-analüüs.
Mikrokeskkonna ehk M.Porteri konkurentsimõju analüüs, valdkonna edutegurid ja trendid, sisenemisbarjäärid, hankijate võim, klientide võim, konkurendid, hinnastrateegiad, müügikanalid.
SWOT-analüüs, tugevused ja nõrkused, võimalused ja ohud.
Riskianalüüs, siseriskid, välisriskid, tööjõupuudus, tegevused riski ennetamiseks.
Toode ja teenus, tootearendus ja innovatsioon, tootmise ja teenuse osutamise põhiprotsessi kirjeldus, käivitusperiood, algkapitali suurus ja struktuur, rahastamine allikad, masinad ja seadmed, ettevõtte asutamine ja meeskond, koostööpartnerid, toote või teenuse testimine ehk prototüüp, esimene müük ja eelkokkulepped klientidega, ruumid ja nendele esitatavad nõuded, tootele esitatavad nõuded, hinnakiri ja maksetingimused, kaubamärk, autoriõigus, tegevusload, tööjõuvajaduse prognoos, toote hinnateave, märgistus ja pakendamine, toodete säilivusaeg, transport, ladustamine, tarbijakaitse, müügigarantii, andmekaitse, kliendikaebused ja tagasiside.
Oma- ja müügihinna arvutamine, hinnakujundusmeetodi valik, tasuvuspunkt.
Turuanalüüs, klient ja ideaalkliendi persoona, segmenteerimine, kliendi teekonna kaardistamine, turu-uuring, turunõudluse analüüs, eelkokkulepped.
Konkurentide analüüs, konkurentsieelised.
Turundus ja müük, turundusplaani koostamine, turundustegevuste planeerimine müügitunneli abil, turundustegevuste mõõtmine läbi mõju analüüsi.
Finantsplaneerimine, finantsprognooside seosed äriplaanidega.
Levinud vead äriplaani koostamisel ehk miks rahastaja ütleb “ei”

Õpiväljundid:
Edukas koolituse läbinu mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtjaks kujunemise protsessi, omab ülevaadet äritegevuse võimalustest, teab ettevõtlusega seotud võimalusi ja riske ja ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid, teab turunduse põhimõtteid ja oskab turuolukorda ja ettevõtluskeskkonda analüüsida, orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada, tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel, saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast, tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri ja oskab koostada nõuetele vastava ja  teostatava äriplaani. Oskab leida, analüüsida ja kavandada äriidee rakendamist ja koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu ja oma tooteid/teenuseid turustada, tunneb maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid, oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid ja leida rahastamisallikaid, teab, mis on personali- ja meeskonnatöö ja oskab seda korraldada, teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid.

Õppemeetodid:
Kursus viiakse läbi minigrupis, erinevad rollimängud, grupi- ja paaristöö, testid, esitlused, arutelud

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Õppematerjalid:
Loengumaterjalid (slaidid, konspektid)
Sirle Truuts Eduka äriplaani koostamise valem
Sirle Truuts Äriplaani koostamine Eesti Töötukassale
Sirle Truuts Ettevõtluse alustamise ABC
Sirle Truuts Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt
Krista Suppi Ettevõtlus õpik-käsiraamat

Osalemise eeldus:  Vähemalt keskhariduse olemasolu, arvuti või muu nutiseade ja internetiühendus. Soov omandada teadmisi ning oskusi ettevõtlusega alustamiseks. Vajalikud on baasteadmised arvuti kasutamisest.

Õppekeskkonna kirjeldus: vaata siit

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80%-line läbimine ja praktiliste tööde tegemine. Lisaks on koostatud äriplaan lähtuvalt etteantud äriplaani vormist ning esitatud on kõik äriplaani peatükid. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud iseseisvate tööde põhjal ning koolituse lõpul esitletud ja kaitstud äriplaani alusel. Hindamiskriteeriumid on kooskõlas ettevõtteid toetavate organisatsioonide nõuetega. Hindamine on mitteeristav.
Õpingute lõpetamist kinnitab ka väljastatud tunnistus koolitusel osalemise kohta. 
Juhul kui õpilane läbis vähem kui 80% , kuid mitte vähem kui 50% ettenähtud õppekavast, väljastatakse talle tõend vastavalt osaletud tundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus: 
Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas valdkonnas ja koolitamise kogemust. Koolitajate lühitutvustusi on võimalik lugeda siit.