Ettevõtluskoolitused (veebipõhine õpe)

ETTEVÕTLUSKOOLITUS personaalse ÄRIPLAANI KOOSTAMISEGA

(veebipõhine ÕPE/virtuaalõpe Skype´s või zoomis)

80 või 120 akadeemilist kontakttundi Skypes

Koolitaja: Eva Vahtramäe

Kursus toimub: 

27.11- 28.02.21

04.12 – 28.02.21

11.12 – 28.02.21

18.12 – 28.12.21

28.12 – 28.02.21

Kursuse hind:

120AK (80 kontaktundi Skypes) hind 1200€ sisaldab 15 individuaaltundi personaalse äriplaani koostamisel.

180AK (120 kontaktundi Skypes) hind 1800€ sisaldab 20 individuaaltundi personaalse äriplaani koostamisel.

Individuaalõpe: 

60 AK (30 kontakttundi) hind 900€

120 AK (60 kontakttundi) hind 1800€

 • Ettevõtte andmed, meeskond ja juhtimine
 • Visioon. missioon, lühi- ja pikaajalised eesmärgid
 • Makrokeskkonna ehk PESTLE-analüüs
 • Mikrokeskkonna ehk M.Porteri konkurentsimõju analüüs, valdkonna edutegurid ja trendid, sisenemisbarjäärid, hankijate võim, klientide võim, konkurendid, hinnastrateegiad, müügikanalid
 • SWOT-analüüs, tugevused ja nõrkused, võimalused ja ohud
 • Riskianalüüs, siseriskid, välisriskid, tööjõupuudus, tegevused riski ennetamiseks
 • Toode ja teenus, tootearendus ja innovatsioon, tootmise ja teenuse osutamise põhiprotsessi kirjeldus, käivitusperiood, algkapitali suurus ja struktuur, rahastamine allikad, masinad ja seadmed, ettevõtte asutamine ja meeskond, koostööpartnerid, toote või teenuse testimine ehk prototüüp, esimene müük ja eelkokkulepped klientidega, ruumid ja nendele esitatavad nõuded, tootele esitatavad nõuded, hinnakiri ja maksetingimused, kaubamärk, autoriõigus, tegevusload, tööjõuvajaduse prognoos, toote hinnateave, märgistus ja pakendamine, toodete säilivusaeg, transport, ladustamine, tarbijakaitse, müügigarantii, andmekaitse, kliendikaebused ja tagasiside
 • Oma- ja müügihinna arvutamine, hinnakujundusmeetodi valik, tasuvuspunkt
 • Turuanalüüs, klient ja ideaalkliendi persoona, segmenteerimine, kliendi teekonna kaardistamine, turu-uuring, turunõudluse analüüs, eelkokkulepped
 • Konkurentide analüüs, konkurentsieelised
 • Turundus ja müük, turundusplaani koostamine, turundustegevuste planeerimine müügitunneli abil, turundustegevuste mõõtmine läbi mõju analüüsi
 • Finantsplaneerimine, finantsprognooside seosed äriplaanidega
 • Levinud vead äriplaani koostamisel ehk miks rahastaja ütleb “ei”

Õpiväljundid:
Edukas koolituse läbinu mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtjaks kujunemise protsessi, omab ülevaadet äritegevuse võimalustest, teab ettevõtlusega seotud võimalusi ja riske ja ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid, teab turunduse põhimõtteid ja oskab turuolukorda ja ettevõtluskeskkonda analüüsida, orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada, tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel, saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast, tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri ja oskab koostada nõuetele vastava ja  teostatava äriplaani. Oskab leida, analüüsida ja kavandada äriidee rakendamist ja koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu ja oma tooteid/teenuseid turustada, tunneb maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid, oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid ja leida rahastamisallikaid, teab, mis on personali- ja meeskonnatöö ja oskab seda korraldada, teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid