Äriplaani täienduskoolitus (veebikoolitus Skype´s või Zoomis)

Kestus : 30 või 60 akadeemilist tundi (INDIVIDUAALÕPE)

Koolitaja: Eva Vahtramäe

Kursus toimub : õppijale sobival ajal

Individuaalõppe hind:

60 AK (30 kontaktundi) hind 900 eurot
120 AK (60 kontakttundi) hind 1800 eurot

Kontakttunnid veebipõhises individuaalõppe vormis (1 õppija)

ÄRIPLAANI TÄIENDUSKOOLITUS sobib hästi nendele, kes on äriplaani iseseisvalt koostanud ja on rahastajalt saanud eitava vastuse või on varasemalt osalenud ettevõtluskoolitusel ja mingil põhjusel on jäänud äriplaani koostamine pooleli ja seetõttu ei ole saanud oma äriplaani Töötukassale esitada ettevõtlusega alustamise toetuse saamiseks.

Õppekava:

Ettevõtte andmed, meeskond ja juhtimine

Visioon. missioon, lühi- ja pikaajalised eesmärgid

Makrokeskkonna ehk PESTLE-analüüs

Mikrokeskkonna ehk M.Porteri konkurentsimõju analüüs, valdkonna edutegurid ja trendid, sisenemisbarjäärid, hankijate võim, klientide võim, konkurendid, hinnastrateegiad, müügikanalid

SWOT-analüüs, tugevused ja nõrkused, võimalused ja ohud

Riskianalüüs, siseriskid, välisriskid, tööjõupuudus, tegevused riski ennetamiseks

Toode ja teenus, tootearendus ja innovatsioon, tootmise ja teenuse osutamise põhiprotsessi kirjeldus, käivitusperiood, algkapitali suurus ja struktuur, rahastamine allikad, masinad ja seadmed, ettevõtte asutamine ja meeskond, koostööpartnerid, toote või teenuse testimine ehk prototüüp, esimene müük ja eelkokkulepped klientidega, ruumid ja nendele esitatavad nõuded, tootele esitatavad nõuded, hinnakiri ja maksetingimused, kaubamärk, autoriõigus, tegevusload, tööjõuvajaduse prognoos, toote hinnateave, märgistus ja pakendamine, toodete säilivusaeg, transport, ladustamine, tarbijakaitse, müügigarantii, andmekaitse, kliendikaebused ja tagasiside

Oma- ja müügihinna arvutamine, hinnakujundusmeetodi valik, tasuvuspunkt

Turuanalüüs, klient ja ideaalkliendi persoona, segmenteerimine, kliendi teekonna kaardistamine, turu-uuring, turunõudluse analüüs, eelkokkulepped

Konkurentide analüüs, konkurentsieelised

Turundus ja müük, turundusplaani koostamine, turundustegevuste planeerimine müügitunneli abil, turundustegevuste mõõtmine läbi mõju analüüsi

Finantsplaneerimine, finantsprognooside seosed äriplaanidega

Levinud vead äriplaani koostamisel ehk miks rahastaja ütleb “ei”

Õpiväljundid:
Edukas koolituse läbinu mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtjaks kujunemise protsessi, omab ülevaadet äritegevuse võimalustest, teab ettevõtlusega seotud võimalusi ja riske ja ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid, teab turunduse põhimõtteid ja oskab turuolukorda ja ettevõtluskeskkonda analüüsida, orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada, tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel, saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast, tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri ja oskab koostada nõuetele vastava ja  teostatava äriplaani. Oskab leida, analüüsida ja kavandada äriidee rakendamist ja koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu ja oma tooteid/teenuseid turustada, tunneb maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid, oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid ja leida rahastamisallikaid, teab, mis on personali- ja meeskonnatöö ja oskab seda korraldada, teab tööohutuse ja tervishoiu nõudeid