Eva Vahtramäe

Alates 1999 Ettevõtluse ja turunduse õppejõud (Tallinna Tehnikakõrgkool)

Alates 2020 Hansaakadeemia OÜ nõustaja ja külalislektor

Ettevõtluskogemus
(Al 2003)
 PeVa Koolitus ja konsultatsioonid OÜ
 FIE Eva Vahtramäe

Täiskasvanute koolitamise kogemus (al 1998) – teemad:
Ettevõtlus (kõik kaasnevad teemad); äriplaanide/-projektide koostamine, turundus, müük

Erialane ettevalmistus (k.a haridustaust):
Organisatsioonikäitumise magister (Tallinna Ülikool), MA
Rahvusvaheline ärijuhtimine, bakalaureus (EBS)
Tallinna Kommertskool, diplom müügijuhimises
 Täiskasvanute koolitaja/ andragoogi kutsekvalifikatsiooni kursus (Andras, 400 t)      Andragoogika ja erialased täienduskoolitused (k.a täiskasvanute õppe metoodika)         

Olulised kogemused äriidee arenduse/ ettevõtlust aktiveerivates tegevustes:

  • Rahvusvahelise (ettevõtlust ja tööturuteenuseid) toetava NETWORKING Day korraldamine ja läbi viimine, 25.02.2020.
  • Kodus lastega oleva SG Ettevõtluspäeva korraldamine (Enrepreneurship Day rahvusvahelisel tasandil), 29.01.2020.
  • Sotsiaalse ettevõtluse ideede arenduse nädal rhv üliõpilastega 8-12. aprill 2019 (Heeling Greenry projekti raames).
  • Mission2 raames rahvusvahelise nädala läbi viimine, LVRKK; rahvusvaheliste tudengite äriideede arendamise nädal 20-24.03.2017.
  • Aprill 2005-2018. a Rahvusvaheline Ettevõtlus (Äriplaani) konverentside (s.h äriplaanide võistluse) peakorraldaja; s.h Global Money Week raames Eestis.

Andragoogiline/metoodiline kogemus (ettevõtlusõppe metoodikuna):

  • Osalemine Eesti Töötukassa  (end Tööturuamet TTA hanke) projektis: ”Ettevõtluskoolituse õppekava ja –materjalide metoodika väljatöötamine. Tööturuameti programmile „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009“

Tulemus: välja töötatud (täiskasvanud koolitatavate, töötute) Ettevõtluskoolituse õppekava ja õppematerjalid (13 tk), samuti metoodika (2008).
Roll töögrupis: Projektijuht, õppematerjalide ja metoodika välja  töötaja/(koostaja) Pakkuja:  LVRKK

  • Osalemine (TTA hanke) projektis „Ettevõtlustoetuse taotlemise (äriplaani) juhendi väljatöötamine“Tööturuameti programmile „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009“

Tulemus: välja töötatud (täiskasvanud koolitatavate, töötute) Ettevõtluskoolituse läbinute ja teiste ettevõtlustoetuse taotlejate jaoks mõeldud  metoodiline juhend (Äriplaani koostamise juhend tugineb tänase päevani 2009.a välja töötatule), vt materjali Töötukassa poolt parendatud kujul näha ka: https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/ariplaani%20koostamise%20abimaterjal%2024%2004%202014.pdf

Pakkuja ja teostaja: (FIE Eva Vahtramäe), projektijuht; juhendi väljatöötaja

  • Osalemine (TTA hanke) projektis „Äriplaani kontrolli ja hindamise metoodika väljatöötamine.“ „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009“

Tulemus: välja töötatud metoodiline materjal ja hindamismetoodika  ettevõtlustoetuse taotluste/ äriplaanide hindamiseks  (2009).

Pakkuja: (FIE Eva Vahtramäe), projektijuht. Metoodika välja töötaja.

  • Karjääri- ja ettevõtlikkusalased uuringud  Virumaal. Teema: Noorte ettevõtlikkus. Karjääri planeerimise otsused ja regionaalne sidusus. 2007 – 2008. 2015

Tulemus: Läbi viidud uuringud (valim 17 – 19.a. noored).

Roll: Projekti juht, uuringute koordinaator-läbi viija

  • Osalemine ettevõtlusõppe arendamise projektis.  ESF, Innove SA. Mai. 2006 – mai. 2008.a.

Tulemus: välja töötatud ettevõtluse baastaseme õppematerjalid kutseõppeasutustes ja ka täiskasvnute õppes kasutamiseks.

Roll: Õppematerjalide välja töötamise töörühma liige

Ettevõtlusvaldkonna rakendusuuringud (viimase 5 a uuringud):
Eesti ja Läti naisettevõtjate uuring. Interreg IV, Active Moms rahvusvahelise projekti raames. 2019-2020.
Uuring emadest, kes on eelkooliealiste lastega kodus, ei osale tööturul ning kuuluvad Läti ja Eesti suurimatesse etnilistesse vähemustesse. Interreg IV, Active Moms rahvusvahelise projekti raames. 2019-2020.
Edasiõppimise valikute uuring L-Virumaa keskharidust omandavate õppijate seas 2017 – Study of options for further education among secondary school students in Lääne-Virumaa. 2017
Piirkonna ettevõtete uuring rakendusuuringute vajadusest. 2016. Regional companies study of Necessity of Industrial Research.
Äriplaani elluviimise ja ettevõtluse käivitamise ning tegevusega kaasnevad probleemid väikeettevõtetes. 2016. Problems about carrying out business plan, launching enterprise and practice in small enterprises.
Ettevõtlusmüüdid. Potentsiaalsete ettevõtjate sihtgrupiuuring. 2015. Myths of Enterpreneurship. Target Market Survey of potential enterpreneurs.
AS Tallink turundusuuring. 2015. AS Tallink Market Testing.
Rakvere Põhjakeskuse sotsiaalmeedia uuring. 2014. Social Media Survey of Rakvere Põhjakeskus.

Magistritöö:
Vahtramäe, Eva (2004). Kutsekõrgkooli õpetaja motivatsioonitegurid ja nende kasutamise võimalused motivatsioonisüsteemi loomiselLääne-Virumaa Kutsekõrgkooli näitel. (Magistritöö, Tallinna Ülikool). Tallinna Ülikooli Kirjastus.