FINANTSPLANEERIMINE, RAAMATUPIDAMISE JA MAKSUNDUSE ALUSED (veebipõhine õpe)


Koolituse kestus : 90 akadeemilist tundi
Auditoorne maht 60 akadeemilist tundi + 30 tundi iseseisvat tööd

Põhilektor: Eva Vahtramäe ; Diana Tandru
Koolituse sihtgrupp:
1) Ettevõtluse alustajad (soovida saada lisateadmised ja oskused raamatupidamise
ja maksunduse valdkonnas, toetamaks ka ettevõtlusega alustamist ning toimimiseks)
2) Äriplaani koostajad (toetades äriplaani valmimist investeeringute ja
finantsplaani/prognoosidega)

E-õppekeskkond: SKYPE (e-loeng), google (isegenereeruvate finantsprognooside, inveseeringuplaani jm
täitmine online formaadis).
Hindamine ja eeldus tunnistus väljastamisele: Koolitatav on lahendanud koolitaja poolt andnud
raamatupidamise-maksunduse ülesanded, samuti valmis saanud (koostanud) finansplaani, mis koosneb:
inveseeringue plaanis ja finansprognoosides vähenalt 3 aasta lõikes.

Soovituslikud eelteadmised: Ettevõtlus, äriplaani koostamine

Õppe- eesmärk: Koolitusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ettevõtluse alustamise taustal:
raamatupidamise alused, maksud ja maksundusest; investeeringutest, investeeringuplaanist ja
finantsplaneerimisest ning –prognoosidest.
Õpiväljundid, koolitatav:
* selgitab raamatupidamise kohustuse ja vastutuse põhimõtted ning selle korraldamist
väikeettevõttes.
*selgitab maksundunduse süsteemi Eestis ja selle rakendamist väike-ettevõtte maksustamisel
(käibemaks, tulumaks, dividendide maksustamine; tööjõumaksud).
* põhjendab oma (alustava) ettevõtmise taustal investeeringute vajadust (s.h
omafinantseeringute, toetuse taotlemise jm lähtekohti);
*koostab finantsinveseeringute plaani, kogub 2 hankepakkumist inveseeringutele (mis eeldavad
mitut pakkumist, lähtuvalt toetuse taotlemisest);
*selgitab finansplaneerimise lähtekohti prognoosimaks müüki, kulusid ning arvutab omahinnad ja
määratleb oma kasumitaotluse ning töökohtade loomise vajaduse;
*koostab finantsprognoosid 3 aasta lõikes (s.h esimene aasta kuude lõikes, 2 ja 3 a aastae lõikes;
*teeb järeldusi idee elluviimise kasumlikkuse ning ettevõtmise jätkusuutlikkuse kohta.

Teemad:
Raamatupidamise alused, majandusarvestuse põhimõtted. Kohustus ja vastutus.
Deebet, kreedit; kahekordne kirjendamine. Raamatupidamise dokumendid ja
dokumenteerimine.
Majandusarvestuse aruanded – kassavoogude aruanne, kasumiaruanne, bilnss.
Maksundus Eestis ja maksusüsteem. Peamised maksud Eesti väikeettevõttele (käibemaks,
tulumaks/dividendide maksustamine. Tööjõumaksud.
Investeeringute liigid. Finansinvesteeringud, investeeringute allikad.
Ettevõtlustoetuse taotlemine, nõuded jm info.
Investeeringute plaan (omafinanseering, laenud/liisingud, muud allikad plaanis; toetuse
kajastamine inveseeringute plaanis).
Finantsplaneerimine, lähtekohad, põhimõtted ja planeerimise eeldused/alused äriplaani
koostamise taustal.
Finantsprognoosimise alused
Müügi prognoosimne.
Kulude prognoosimine.
Omahinna arvutused.
Töökohaloomine, tööjõu planeerimine ja kulud.
Kassavoogude prognoos.
Kasumiprognoos.
Bilansiprognoos.